JIKA - Olomoucke dobrovolnicke centrum
Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe
Hlavní stránka
Kontakty
Kodex dobrovolníka
Formuláře
Stanovy
Akreditace
Výroční zpráva
Fotoalbum
Informace
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy
Dnes je:
Neděle
27. 9. 2020
Svátek má:
Jonáš

Máme pro vás připraveny nové www stránky.
Tato verze již nebude aktualizována.
Nastavte si prosím záložky na: http://www.jikadobrovol.cz.

Stanovy v PDF formátu

Původní stanovy z roku 2005 * Aktualizace 2010

STANOVY

JIKA - Olomouckého dobrovolnického centra

(dále jen sdružení)

Čl. I

Úvodní ustanovení
 1. Název sdružení: "JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum"
 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84, PSČ 779 00 (pro písemný styk)
 3. Působnost sdružení: regionální

ČL. II

Právní postavení sdružení

Občanské sdružení má postavení právnické osoby podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Na principu dobrovolnosti a společenského zájmu se zde sdružují občané a právnické osoby se zájmem o uspokojování potřeb v dané oblasti v návaznosti na sociální rehabilitaci a společenskou integraci.

Sdružení podléhá výlučně svým vlastním stanovám a právnímu řádu České republiky. Vystupuje i jedná vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Cílem sdružení není výdělečná činnost.


ČL. III

Cíl činnosti
 1. Základním cílem je zejména podpora a propagace myšlenky dobrovolnictví jak mezi členy, kteří se mohou angažovat jako dobrovolníci v organizacích využívající dobrovolné činnosti, tak mezi občany, nevládními neziskovými a rozpočtovými organizacemi i mezi zástupci státní správy a samosprávy.
 2. Sdružení bylo založeno s cílem realizovat aktivity vedoucí k vytváření pozitivních a funkčních mezilidských vztahů, a to jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.
 3. V souladu s výše uvedenými cíli sdružení realizuje, koordinuje a podporuje aktivity, projekty a programy zejména v oblasti sociální, sociálně zdravotní, kulturní, sportovní, ekologické, vzdělávací a výchovné a v oblasti práce s dětmi a mládeží.
 4. Sdružení získává prostředky pro realizaci uvedených cílů.
 5. Sdružení v souladu se svými cíli podporuje zájmy svých členů.

ČL. IV

Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení se může stát:
  1. každá fyzická a právnická osoba, která má státní příslušnost České republiky a souhlasí bez výhrad se stanovami a vnitřním řádem sdružení
  2. cizí státní příslušník, který žije na území České republiky, má povolení k dlouhodobému pobytu na jejím území a souhlasí bez výhrad se stanovami a vnitřním řádem sdružení
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 3. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením
  2. úmrtím člena
  3. u právnické osoby jejím zrušením
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
  5. zánikem sdružení
 4. Členství ve sdružení je
  1. čestné
  2. řádné je spojené výlučně se zaplacením stanovené výše příspěvku a obnovuje se každoročně na základě platby a je:
   1. činné - členem sdružení je fyzická osoba starší 18-ti let, která byla přijata za člena a uhradí v určených lhůtách členský příspěvek
   2. smluvní - za smluvního člena se považuje právní i fyzické osoby, které se sdružením na základě písemné smlouvy sjednaly podmínky, rozsah a délku takového smluvního členství a řádně hradí ve sjednaných lhůtách výši smluvního příspěvku na členství ve sdružení. Minimální výši ročního smluvního členského příspěvku stanoví usnesení valné hromady sdružení nebo z jejího pověření správní rada sdružení.


ČL. V

Práva a povinnosti členů
 1. Člen sdružení má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti sdružení
  2. volit správní radu, popř.revizní komisi sdružení
  3. obracet se na orgány sdružení s podněty, stížnostmi a žádostmi o jejich vyjádření
 2. Člen sdružení má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní řád sdružení
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
 3. Člen sdružení je povinen platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném valnou hromadou.

ČL. VI

Orgány sdružení Orgány sdružení jsou:
 1. valná hromada
 2. správní rada
 3. ředitel sdružení

ČL. VII

Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
 2. Valnou hromadu svolává správní rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Správní rada svolává valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně 1/3 členů sdružení.
 3. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení
  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
  3. volí na dobu 3 let členy správní rady
  4. rozhoduje o zrušení členství
  5. rozhoduje o zrušení sdružení
 4. Valná hromada je usnášeníschopná,zúčastní-li se jí nejméně 1/3 členů sdružení. Není-li na svolané valné hromadě přítomna třetina členů sdružení ani po půlhodině od původně stanoveného začátku valné hromady, valná hromada se stává usnášeníschopnou, je-li přítomno aspoň 5 členů sdružení. Není-li na svolané valné hromadě přítomno minimálně pět členů sdružení, valná hromada není usnášeníschopná.
 5. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.

ČL. VIII

Správní rada
 1. Je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. V jeho čele stojí předseda.
 2. Správní rada má nejméně 3 členy a nejvíce 7 členů.
 3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 4. Správní radu svolává předseda 1x měsíčně.
 5. Správní rada zejména:
  1. volí, ze svých členů předsedu
  2. koordinuje činnost sdružení
  3. svolává valnou hromadu
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení
  6. jmenuje, případně odvolává ředitele sdružení
 6. Předseda a ředitel sdružení společně zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
 7. K zajištění činnosti sdružení může správní rada ve spolupráci s ředitelem zřizovat přiměřeně placený aparát - personál.
 8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných.
 9. Jestliže se přes opakované (nejméně trojí) svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.

ČL. IX

Ředitel

Ředitel je zaměstnancem sdružení a je nadřízený všem zaměstnancům sdružení. Zabezpečuje realizaci platných zákonů, stanov sdružení, rozhodnutí valné hromady a správní rady.
Ředitel je zplnomocněn:
 1. řídit
  1. personální činnost
  2. administrativní činnost
  3. finanční činnost
  4. technickohospodářské činnosti
 2. zajišťovat
  1. koncepci činnosti
  2. tvorbu vnitřních předpisů
  3. hospodárný chod sdružení
  4. zprostředkování příjmů sdružení a spolupráci s orgány státní správy a samosprávy
 3. Je povinen předkládat správní radě ke schválení:
  1. koncepci činnosti sdružení
  2. vnitřní předpisy
  3. roční inventarizační soupis majetku a účetní uzávěrku

ČL. X

Zásady hospodaření
 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdroje majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky
  2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob, dotace, granty a jiné obdobné příspěvky
  3. výnosy majetku
  4. propagace obchodního jména jiné organizace ve spojení se jménem sdružení
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá správní rada a ředitel v rámci svých pravomocí, kteří každoročně předkládají valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.

ČL. XI

Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
  2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR
 2. V případě zániku sdružení bude veškerý majetek sdružení převeden do jiné neziskové organizace, která má charitativní, vědecké, literární či vzdělávací cíle, nebo státu.

ČL. XII

Závěrečná ustanovení
 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být se svým souhlasem jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, sociální oblasti a zdravotnictví, kteří souhlasí s cíly sdružení a podporují je. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení - vnitřní řád.
 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Olomouci dne 3. května 2005
webdesign:krupkaj © jika Olomouc 2006 - 2020