JIKA - Olomoucke dobrovolnicke centrum
Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe
Hlavní stránka
Kontakty
Kodex dobrovolníka
Formuláře
Stanovy
Akreditace
Výroční zpráva
Fotoalbum
Informace
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy
Dnes je:
Neděle
27. 9. 2020
Svátek má:
Jonáš

Máme pro vás připraveny nové www stránky.
Tato verze již nebude aktualizována.
Nastavte si prosím záložky na: http://www.jikadobrovol.cz.

Výroční zpráva 2010 * Výroční zpráva 2009 * Výroční zpráva 2008 * Výroční zpráva 2007 * Výroční zpráva 2006 * Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva za rok 2010

Vážení přátelé,

Rok 2010 byl pro naše dobrovolnické centrum rokem, kdy jsme oslavili páté výročí jeho založení. Současně nás to ale postavilo před otázky: "Jak dalece se naše práce daří? Má smysl? Je o dobrovolníky zájem?" Na všechny tyto otázky nám vyšla kladná odpověď a tím nás to podpořilo v našem dalším úsilí a plánech pro rozvoj našeho občanského sdružení.

Vedle klasického šíření myšlenky dobrovolnictví na středních a vysokých školách formou přednášek a prezentací, se práce dobrovolnického centra stále více orientovala na dobrovolnickou činnost v nemocnicích a v sociálních zařízeních. Díky získané akreditaci z Ministerstva vnitra ČR "Dobrovolníci v nemocnicích" jsme do programu mohli také zapojit vybrané dlouhodobě nezaměstnané a někteří právě díky této aktivitě získali nové pracovní uplatnění.

Pro zajištění činnosti bylo podáno několik projektů, z kterých jsme získali nemalé prostředky a které velmi pomohly k zajištění činnosti dobrovolnického centra. Všem donátorům patří velké díky, protože i díky této skutečnosti je zcela zřetelné, že myšlenka dobrovolnictví se stále více dostává kladně do povědomí široké veřejnosti.

Z prostředků MMOl jsme získali dotaci ve výši 40.000,-Kč ; z Ministerstva vnitra ČR 100.000,-Kč a z Nadačního fondu Větrník částku 30.000,-Kč.

Dobrovolnické centrum vedle základního zajišťování dobrovolnické služby pracovalo na zkvalitnění svých aktivit. Pokračovalo v zapojení do komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci a rozšířilo svoji základní činnost i o metodickou a vzdělávací činnost. Dále se zajímá o zařazení dlouhodobě nezaměstnaných do dobrovolnické činnosti.

I když je za námi hodně práce, jsou zde stále oblasti, které chceme zlepšit - zajištění vhodných prostor pro dobrovolnické centrum; zlepšení propagace činnosti a zejména vytvořených a finančních zajištění stálých pracovních pozic.

Vše, co bylo učiněno, by se ale neobešlo bez obětavé práce našich dobrovolníků a příznivců, kterým bychom chtěli touto cestou také poděkovat - za jejich práci, přízeň a zejména za snahu nezištné pomoci druhým.

Mgr. Katrin Křupková
předs. spr. rady


Vážení čtenáři,

šestý rok práce našeho dobrovolnického centra utekl jako voda a my se nacházíme v čase, kdy musíme naši společnou práci vyhodnotit, zda se podařilo dosáhnout tíženého cíle.

Dobrovolnické centrum JIKA - ODC je prioritně zaměřeno na šíření myšlenky dobrovolnictví, na práci s dětmi z ohrožených rodin a svým způsobem i s jejich rodiči, na pacienty nemocnic, seniory,  kluby seniorů, nezaměstnané atd.

Práce s dětmi byla a je zaměřena na tři zařízení - Domov pro ženy a matky s dětmi, Fond ohrožených dětí a Centrum Sluňákov, ve kterém se nepravidelně účastníme jednorázových akcí. V případě prvních dvou se jedná o pracoviště, kde je poměrně častá obměna matek s dětmi, a proto je tak naše činnost nekončící, činorodá, ale o to zajímavější.

Bohužel i přes zajímavou a ze strany dětí chtěnou a vítanou činnost našich dobrovolníků velmi citelně vnímáme tu skutečnost, kolik je jen v našem městě dětí, kterým často chybí tolik základních - pro nás samozřejmých věcí, což si většina obyvatel ani neuvědomuje, nebo raději vůbec nepřipouští.

Práce se seniory je směrována nejen na Vojenskou nemocnici Hradisko a LDN Moravský Beroun, ale i na domovy a kluby pro seniory. Jedním z hlavních problémů je sociální deprivace uživatelů, vyplývající z odloučení od svého prostředí a svých rodin. Spolupracujeme s klubem pro seniory, realizujeme individuální návštěvy v bytech seniorů a provozujeme také poradenství.

Všude kolem nás je velká část opuštěných lidí, kteří marně čekají na pozornost například rodinných příslušníků, která se jim nedostává, nebo jen v minimální míře. Naši dobrovolníci nabízejí právě těmto lidem společnost s různými aktivitami a pomocí, kterou tak potřebují.

Práce dobrovolníků je pochopitelně zaměřena nejen na LDN, ale i na jiná nemocniční oddělení, kde je přítomnost našich dobrovolníků, kteří přináší do nemocnice změnu, pomoc a rozptýlení, tolik žádaná.

Spolupracujeme také s občany z řad nezaměstnaných, kteří se díky své dobrovolnické činnosti v nemocničních zařízení natolik osvědčili, že si je nemocnice nakonec zaměstnaly.

Tyto veškeré činnosti by nebylo možné kvalitně vykonávat bez obětavosti a silného sociálního cítění našich dobrovolníků a pochopitelně ani bez finanční pomoci donátorů.

Touto cestou děkujeme Ministerstvu vnitra za příspěvek ve výši 100.000,- Kč, Magistrátu města Olomouc za příspěvek ve výši 40.000,- Kč, Nadačnímu fondu Větrník za příspěvek ve výši 30.000,- Kč a Unii neziskových organizací za příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Všechny prostředky byly vynaloženy na zkvalitnění práce - nákup pomůcek pro činnost v zařízeních, zabezpečení vzdělávání a supervizí našich dobrovolníků a také na jejich pojištění.

Závěrem chci sdělit, že z našeho pohledu se dobrovolnickému centru JIKA - ODC daří plnit svoje poslání a cíle, a to zejména díky obětavostí a zapálení dobrovolníků pro správnou věc,ale i jmenovaným donátorům. Zároveň si všichni uvědomujeme, že naše činnost je prací, kde je zapotřebí velkého srdce a je to práce nikdy nekončící.

Mgr. Jiří Lang
ředitel dobrovolnického centra

STATISTIKA

rok dobrovolníci jednorázové akce členové občanského sdružení celkem
2005 169 6 162 337
2006 282 80 359 721
2007 349 254 515 1118 + 360 pl.
2008 278,75 112 515 905,5
2009 191,45 92,5 244 528,45
2010 475,95 420 2117,5 3013,45
FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Účetní uzávěrka k 31.12.2010

Přehled o majetku a závazcích

Počátek období Konec období
Peníze - pokladna 154,50 Kč 24 540,00 Kč
Bankovní účet 32 575,04 Kč 1 053,59 Kč

Přehled o příjmech a výdajích

Příjmy:
Dotace celkem 145 000,00 Kč
Příspěvky členů 900,00 Kč
Kladné úroky 131,55 Kč
60 000,00 Kč
Ostatní příjmy 1000,00 Kč
Příjmy celkem: 207 031,55 Kč
Výdaje:
provozní režie 134 167,00 Kč
Dohoda o provedení práce 82 000,00 Kč
Výdaje elkem: 216 167,00 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2010: -9 135,45 Kč

Kontakty

Správní rada o.s. "JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum":

Předseda správní rady: Mgr. Katrin Křupková - mobil 608 944 585
Členové: Mgr. Jiří Lang, Mgr. Jarmila Ketmanová
Výkonný ředitel DC: Mgr. Jiří Lang - mobil 603 774 050

Adresa pro písemný styk:
"JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum" o.s.
Rooseveltova 84, 779 00 Olomouc
telefon: 773 998 585 + viz výše uvedené čísla mobilů
e-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
bankovní spojení: číslo účtu: 199288127/0300, ČSOB a. s., pobočka Olomouc,
DIČ: CZ 26997932
http://jikadobrovol.wz.cz


ZÁMĚRY PRO ROK 2011, PODĚKOVÁNÍ

Záměrem občanského sdružení JIKA - Olomouckého dobrovolnického centra pro příští rok je nadále nejen aktivní šíření myšlenky dobrovolnictví, ale také příprava a realizace akcí v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. Plánujeme i ocenění aktivních dobrovolníků našeho dobrovolnického centra v rámci ceny "Křesadlo".

Naše poděkování patří všem dobrovolníkům, přijímajícím organizacím, organizacím, které nám poskytly možnost prezentace myšlenky dobrovolnictví na jejich domovské půdě a těm, kteří se finančně či metodicky podílely na chodu našeho dobrovolnického centra a v neposlední řadě i našim přátelům, kteří nás v činnosti podporovali a podporují.

Verze k tisku

webdesign:krupkaj © jika Olomouc 2006 - 2020